huaiyap_lp@hotmail.com 053-984159-60 ต่อ 11 สำนักปลัดฯ

ประชุมการบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน

arrow 27/03/2566 10:58:00 ::

ประชุมการบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน

arrow

Act.jpg (7.84 MB)

การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมเสนอความคิดเห็นและความต้องการต่อร่างระเบียบประปาหมู่บ้าน เรื่องการบริหารกิจการและบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน  พ.ศ. 2566

****************************

เมื่อวันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมดอยงุ้ม องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมประชุมประชาคมการเสนอความคิดเห็นและความต้องการต่อร่างระเบียบประปาหมู่บ้าน เรื่องการบริหารกิจการและบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน  พ.ศ. 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นต่อร่างระเบียบประปาหมู่บ้าน ฯ ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ตัวแทนกลุ่มผู้ใช้น้ำ คณะกรรมการประปาหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน

Tail ท้าย.jpg (6.61 MB)