huaiyap_lp@hotmail.com 053-984159-60 ต่อ 11 สำนักปลัดฯ

ประชาสัมพันธ์รับ โอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น

arrow 13/03/2566 13:36:00 ::

ประชาสัมพันธ์รับ โอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น

arrow

download เอกสารประกอบ