huaiyap_lp@hotmail.com 053-984159-60 ต่อ 11 สำนักปลัดฯ

กิจกรรมทำแนวกันไฟ ในโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ ประจำปีงบประมาณ 2566

arrow 08/02/2566 16:22:00 ::

กิจกรรมทำแนวกันไฟ ในโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ ประจำปีงบประมาณ 2566

arrow

Header กิจกรรม.png (275 KB)

Tail.png (202 KB)