huaiyap_lp@hotmail.com 053-984159-60 ต่อ 11 สำนักปลัดฯ

การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 และ 5 ปี TCA5 รอนที่ 2 Quota นักศึกษาชาวไทยภูเขา ประจำปีการศึกษา 2566

arrow 06/02/2566 09:41:00 ::

การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 และ 5 ปี TCA5 รอนที่ 2 Quota นักศึกษาชาวไทยภูเขา ประจำปีการศึกษา 2566

arrow

download เอกสารประกอบ