huaiyap_lp@hotmail.com 053-984159-60 ต่อ 11 สำนักปลัดฯ

ประกาศกำหนดการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย และการชำระภาษีและค่าธรรมเนียมฯ ประจำปี พ.ศ.2566

arrow 09/12/2565 14:30:00 ::

ประกาศกำหนดการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย และการชำระภาษีและค่าธรรมเนียมฯ ประจำปี พ.ศ.2566

arrow

download ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ