huaiyap_lp@hotmail.com 053-984159-60 ต่อ 11 สำนักปลัดฯ

***ลงพื้นที่สำรวจการติดตั้งถังขยะเปียกลดโลกร้อนในครัวเรือน ทั้ง 16 หมู่บ้าน ในตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน***

arrow 22/11/2565 09:00:00 ::

***ลงพื้นที่สำรวจการติดตั้งถังขยะเปียกลดโลกร้อนในครัวเรือน ทั้ง 16 หมู่บ้าน ในตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน***

arrow

Header กิจกรรม.png (275 KB)

Tail.png (202 KB)