huaiyap_lp@hotmail.com 053-984159-60 ต่อ 11 สำนักปลัดฯ

***โครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพชุดปฏิบัติการตำบล เพื่อขับเคลื่อนบำบัด ฟื้นฟู ผู้เสพยาเสพติด โดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลางพื้นที่ตำบลห้วยยาบ อำเภ

arrow 10/11/2565 09:00:00 ::

***โครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพชุดปฏิบัติการตำบล เพื่อขับเคลื่อนบำบัด ฟื้นฟู ผู้เสพยาเสพติด โดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลางพื้นที่ตำบลห้วยยาบ อำเภ

arrow

Header กิจกรรม.png (275 KB)

Tail.png (202 KB)