huaiyap_lp@hotmail.com 053-984159-60 ต่อ 11 สำนักปลัดฯ

***ร่วมพิธีอัญเชิญเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ณ ศาลาประชาคมบ้านแจ้ซ้อน หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน***

arrow 05/10/2565 13:00:00 ::

***ร่วมพิธีอัญเชิญเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ณ ศาลาประชาคมบ้านแจ้ซ้อน หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน***

arrow

Header กิจกรรม.png (275 KB)

Tail.png (202 KB)