huaiyap_lp@hotmail.com 053-984159-60 ต่อ 11 สำนักปลัดฯ

***ร่วมจัดทำฝายชะลอน้ำ ที่น้ำตกตาดหลวง บ้านห้วยม่วง - ไร่พัฒนา หมู่ที่ 16 ตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน***

arrow 18/09/2565 08:30:00 ::

***ร่วมจัดทำฝายชะลอน้ำ ที่น้ำตกตาดหลวง บ้านห้วยม่วง - ไร่พัฒนา หมู่ที่ 16 ตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน***

arrow

Header กิจกรรม.png (275 KB)

Tail.png (202 KB)