huaiyap_lp@hotmail.com 053-984159-60 ต่อ 11 สำนักปลัดฯ

***ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ***

arrow 05/09/2565 10:09:00 ::

***ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ***

arrow

download เอกสารประกอบ