huaiyap_lp@hotmail.com 053-984159-60 ต่อ 11 สำนักปลัดฯ

***ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565***

arrow 29/08/2565 16:30:00 ::

***ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565***

arrow

download เอกสารประกอบ