huaiyap_lp@hotmail.com 053-984159-60 ต่อ 11 สำนักปลัดฯ

คำสั่งแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้รักษาราซการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

arrow 13/04/2566 11:42:00 ::

คำสั่งแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้รักษาราซการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

download คำสั่งแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้รักษาราซการแทนผู้อำนวยการกองคลัง