huaiyap_lp@hotmail.com 053-984159-60 ต่อ 11 สำนักปลัดฯ

รายงานผลปฏิบัติงานแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี

arrow 20/04/2563 10:30:00 ::

รายงานผลปฏิบัติงานแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี

download รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ประจำปีงบประมาณ 2563

download รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2565-2568)

download รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี รอบ 6 เดือน ปี 2565