huaiyap_lp@hotmail.com 053-984159-60 ต่อ 11 สำนักปลัดฯ

***การรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง ในภาคเรียนที่ 2/2565 (ครั้งที่ 3)***

arrow 22/08/2565 09:30:00 ::

***การรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง ในภาคเรียนที่ 2/2565 (ครั้งที่ 3)***

arrow

download เอกสารประกอบ