huaiyap_lp@hotmail.com 053-984159-60 ต่อ 11 สำนักปลัดฯ

***เรียกประุชมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565***

arrow 25/07/2565 16:29:00 ::

***เรียกประุชมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565***

Header ประชาสัมพันธ์.png (294 KB)

download เอกสารประกอบ