huaiyap_lp@hotmail.com 053-984159-60 ต่อ 11 สำนักปลัดฯ

***ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การเปิดรับสมัครลูกจ้างโครงการลงทะเบียนเพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ***

arrow 24/08/2565 16:38:00 ::

***ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การเปิดรับสมัครลูกจ้างโครงการลงทะเบียนเพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ***

arrow

download เอกสารประกอบ