huaiyap_lp@hotmail.com 053-984159-60 ต่อ 11 สำนักปลัดฯ

***ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565

arrow 06/01/2565 15:34:00 ::

***ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565

Header ประชาสัมพันธ์.png (294 KB)

download เอกสารประกอบ