huaiyap_lp@hotmail.com 053-984159-60 ต่อ 11 สำนักปลัดฯ

***เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565***

arrow 04/01/2565 15:24:00 ::

***เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565***

Header ประชาสัมพันธ์.png (294 KB)

download เอกสารประกอบ