ติดต่อเราได้ที่ 053-984159-60 ต่อ 11 สำนักปลัดฯ

***ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ร่าง ข้อกำหนดว่าด้วยกระบวนการรักษาจริยธรรม กลไกล การบังคับใช้ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ....***

arrow 30/06/2565 17:24:00 ::

***ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ร่าง ข้อกำหนดว่าด้วยกระบวนการรักษาจริยธรรม กลไกล การบังคับใช้ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ....***

arrow

download เอกสารประกอบ