huaiyap_lp@hotmail.com 053-984159-60 ต่อ 11 สำนักปลัดฯ

*** แต่งตั้งอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) เป็นผู้ช่วยเหลือปฏิบัติหน้าที่คัดกรองโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ณ ที่เลือกตั้ง ***

arrow 05/11/2564 09:33:00 ::

*** แต่งตั้งอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) เป็นผู้ช่วยเหลือปฏิบัติหน้าที่คัดกรองโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ณ ที่เลือกตั้ง ***

arrow

download เอกสารประกอบ