huaiyap_lp@hotmail.com 053-984159-60 ต่อ 11

*** ประชาสัมพันธ์ สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน โครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs ***

arrow 03/11/2564 14:03:00 ::

*** ประชาสัมพันธ์ สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน โครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs ***

arrow

download เอกสารประกอบ