ติดต่อเราได้ที่ 053-984159-60 ต่อ 11 สำนักปลัดฯ

* ประชาสัมพันธ์ พระราชบัญญัติ ค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่าย แก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) *

arrow 03/11/2564 13:59:00 ::

* ประชาสัมพันธ์ พระราชบัญญัติ ค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่าย แก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) *

arrow

download เอกสารประกอบ