huaiyap_lp@hotmail.com 053-984159-60 ต่อ 11 สำนักปลัดฯ

*** "หาเสียง" เลือกตั้ง อบต. ต้องรู้! ฝ่าฝืนระวังโทษจำคุก-ปรับเงิน กรณีปิดประกาศ ติดแผ่นป้ายของผู้สมัคร และผู้ช่วยหาเสียง ***

arrow 13/10/2564 12:49:00 ::

*** "หาเสียง" เลือกตั้ง อบต. ต้องรู้! ฝ่าฝืนระวังโทษจำคุก-ปรับเงิน กรณีปิดประกาศ ติดแผ่นป้ายของผู้สมัคร และผู้ช่วยหาเสียง ***

arrow

Header ประชาสัมพันธ์.png (294 KB)

"หาเสียง" เลือกตั้ง อบต. ต้องรู้! ฝ่าฝืนระวังโทษจำคุก-ปรับเงิน กรณีปิดประกาศ ติดแผ่นป้ายของผู้สมัคร และผู้ช่วยหาเสียง เช็ครายละเอียดที่นี่
1. ระยะเวลาการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งและผู้ช่วยหาเสียงเลือกตั้ง
ผู้สมัครรับเลือกตั้งและผู้ช่วยหาเสียงเลือกตั้ง สามารถหาเสียงเลือกตั้งได้ตั้งแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล คือ ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2564 จนถึงเวลา 18.00 นาฬิกาของวันก่อนวันเลือกตั้ง (วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564)
2. การจัดทำและปิดประกาศหรือติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง
2.1 ให้ผู้สมัครที่ประสงค์จัดทำและปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งหรือจัดทำและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งดำเนินการดังนี้
(1) ประกาศ มีขนาดความกว้างไม่เกิน 30 เซนติเมตร และมีขนาดความยาวไม่เกิน 42 เซนติเมตร
(2) แผ่นป้าย มีขนาดความกว้างไม่เกิน 130 เซนติเมตร และมีขนาดความยาวไม่เกิน 245 เซนติเมตร
2.2 รายละเอียดของประกาศหรือแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง
(1) ผู้สมัครสามารถระบุชื่อ รูปถ่าย หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อของพรรคการเมือง สัญลักษณ์ของพรรคการเมือง สัญลักษณ์ นโยบายของผู้สมัคร คติพจน์ คำขวัญ ข้อมูลประวัติเฉพาะที่เกี่ยวกับตัวผู้สมัคร พร้อมระบุชื่อตัว ชื่อสกุล ที่อยู่ของผู้ว่าจ้าง ผู้ผลิต จำนวน และวันเดือนปีที่ผลิตไว้บริเวณที่ เห็นได้ชัดเจนของประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งและแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง
(2) ในกรณีการนำข้อมูลเกี่ยวกับพรรคการเมืองข้างต้น หรือการนำภาพบุคคลเพื่อใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งจะต้องได้รับความยินยอมจากบุคคลหรือพรรคการเมืองนั้น และไม่ขัดต่อมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และอาจนำภาพ ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดียวกัน มาใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งด้วยก็ได้
2.3 จำนวนของประกาศและแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งที่ผู้สมัครจัดทำได้
(1) ประกาศ ไม่เกิน 5 เท่า ของจำนวนหน่วยเลือกตั้งของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(2) แผ่นป้าย ไม่เกิน 3 เท่า ของจำนวนหน่วยเลือกตั้งของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทั้งนี้ การกำหนดจำนวน หลักเกณฑ์วิธีการ และสถานที่ปิดประกาศ/หรือติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งในแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามประกาศที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศกำหนด
ทั้งนี้ การกำหนดจำนวน หลักเกณฑ์วิธีการ และสถานที่ปิดประกาศ/หรือติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งใตามประกาศที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำอบต.ห้วยยาบได้กำหนด จำนวนประกาศหาเสียง ไว้ไม่เกิน
80 แผ่น และจำนวนแผ่นป้ายหาเสียง ไว้ไม่เกิน 48 แผ่น
3. บทกำหนดโทษ
การปิดประกาศหรือติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งจะกระทำได้เฉพาะ ในสถานที่ รวมทั้งมีขนาดและจำนวนไม่เกินที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมายกำหนด หากฝ่าฝืนระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา 132 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562

2.jpg (216 KB)

Tail.png (202 KB)