huaiyap_lp@hotmail.com 053-984159-60 ต่อ 11

*** กำหนดวันนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ สมัยประชุม วิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 พ.ศ.2564 ***

arrow 27/09/2564 11:45:00 ::

*** กำหนดวันนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ สมัยประชุม วิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 พ.ศ.2564 ***

download เอกสารประกอบ