huaiyap_lp@hotmail.com 053-984159-60 ต่อ 11

*** รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 18 สิงหาคม 2564 ***

arrow 19/08/2564 11:08:00 ::

*** รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 18 สิงหาคม 2564 ***

download เอกสารประกอบ