huaiyap_lp@hotmail.com 053-984159-60 ต่อ 11

*** ประกาศสภาฯ เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 ***

arrow 25/08/2564 11:09:00 ::

*** ประกาศสภาฯ เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 ***

25 08 2564 กำหนดวันนัด.jpg (977 KB)

Tail.png (202 KB)

 

download เอกสารประกอบ