huaiyap_lp@hotmail.com 053-984159-60 ต่อ 11

*** ประชาสัมพันธ์ กำหนดวันนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 ***

arrow 13/08/2564 14:25:00 ::

*** ประชาสัมพันธ์ กำหนดวันนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 ***

download เอกสารประกอบ