huaiyap_lp@hotmail.com 053-984159-60 ต่อ 11

*** ประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วตำบลห้วยยาบ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 ***

arrow 23/09/2563 15:30:00 ::

*** ประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วตำบลห้วยยาบ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 ***

download เอกสารประกอบ