huaiyap_lp@hotmail.com 053-984159-60 ต่อ 11

*** ประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ***

arrow 04/08/2563 10:54:00 ::

*** ประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ***

download เอกสารประกอบ