huaiyap_lp@hotmail.com 053-984159-60 ต่อ 11

*** ลงพื้นที่มอบแพ็คถุงวัสดุการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 ***

arrow 18/05/2564 13:48:00 ::

*** ลงพื้นที่มอบแพ็คถุงวัสดุการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 ***

arrow
Header กิจกรรม.png (275 KB)
 
นายมานพ กาบเปง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ ในฐานะประธานกองทุน สปสช.องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการ รพสต.ห้วยยาบ และงานสาธารณสุข องค์การบริหาร่สวนตำบลห้วยยาบ ลงพื้นที่มอบแพ็คถุงวัสดุการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 สำหรับผู้ป่วย
ที่รักษาหายแล้ว และผู้กักตัว 14 วัน ณ บ้านแจ้ซ้อน ตำบลห้วยยาบ
 
 
 
 
 
Tail.png (202 KB)