huaiyap_lp@hotmail.com 053-984159-60 ต่อ 11

*** ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ ***

arrow 14/05/2564 13:46:00 ::

*** ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ ***

arrow
Header กิจกรรม.png (275 KB)
 
วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบได้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ
 
 
 
 
 
 
 
Tail.png (202 KB)