huaiyap_lp@hotmail.com 053-984159-60 ต่อ 11 สำนักปลัดฯ

*** รับรองรายชื่อกรมการธรรมาภิบาลจังหวัดลำพูน กรณีกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดลำพูนพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ ***

arrow 19/05/2564 13:17:00 ::

*** รับรองรายชื่อกรมการธรรมาภิบาลจังหวัดลำพูน กรณีกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดลำพูนพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ ***

Header ประชาสัมพันธ์.png (294 KB)

*** ประชาสัมพันธ์ ***
สำเนาประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 9 เมษายน 2564 เรื่องรับรองรายชื่อกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดลำพูน กรณีกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดลำพูนพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

Tail.png (202 KB)

download เอกสารประกอบ