ติดต่อเราได้ที่ 053-984159-60 ต่อ 11 สำนักปลัดฯ

*** บันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของส่วนราชการในจังหวัดลำพูน ***

arrow 05/02/2564 09:39:00 ::

*** บันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของส่วนราชการในจังหวัดลำพูน ***

arrow
วันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564 เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนเมษายน 2564 ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของส่วนราชการในจังหวัดลำพูน (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2564 และประชาสัมพันธ์โครงการ "ลำพูนเมืองน่าเยือน บ้านเฮือนน่าอยู่" ในที่ประชุม