huaiyap_lp@hotmail.com 053-984159-60 ต่อ 11

*** โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ และถอดบทเรียนการทำงานของคณะกรรมการและการให้บริการของสมาชิกธนาคารเวลาในระดับพื้นที่ ***

arrow 23/03/2564 09:50:00 ::

*** โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ และถอดบทเรียนการทำงานของคณะกรรมการและการให้บริการของสมาชิกธนาคารเวลาในระดับพื้นที่ ***

arrow
วันที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายมานพ กาบเปง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี เปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ และถอดบทเรียนการทำงานของคณะกรรมการและการให้บริการของสมาชิกธนาคารเวลาในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2564 และมีสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน ข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ ให้ความรู้เกี่ยวกับธนาคารเวลา แลกเปลี่ยนความเข้าใจในโครงการ กับนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยไซ และนักเรียนโรงเรียนวัดป่าตึงห้วยยาบ