huaiyap_lp@hotmail.com 053-984159-60 ต่อ 11

*** ติดตามและประเมินผลการจัดการขยะมูลฝอยจุดสาธิตการคัดแยกขยะ ***

arrow 19/03/2564 15:10:00 ::

*** ติดตามและประเมินผลการจัดการขยะมูลฝอยจุดสาธิตการคัดแยกขยะ ***

arrow
วันที่ 19 มีนาคม 2564 เวลา 15.00 น. ท้องถิ่นอำเภอบ้านธิ ติดตามและประเมินผลการจัดการขยะมูลฝอยจุดสาธิตการคัดแยกขยะ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ พร้อมเยี่ยมชมครัวเรือนต้นแบบ ณ บ้านห้วยไซกลาง หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน