huaiyap_lp@hotmail.com 053-984159-60 ต่อ 11

*** โรงเรียนผู้สูงวัย เปิดเรียนวันแรก ***

arrow 18/02/2564 14:29:00 ::

*** โรงเรียนผู้สูงวัย เปิดเรียนวันแรก ***

arrow
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ ได้มีการเปิดการเรียนการสอนโรงเรียนผู้สูงอายุฯ วันแรก โดยมีนายมานพ กาบเปง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิด และนักเรียนโรงเรียนฯ เข้าร่วมฟังธรรมเทศนาจากพระครูบาทันใจ วัดดอยห้างบาตร