huaiyap_lp@hotmail.com 053-984159-60 ต่อ 11

*** จิตอาสาฯ ดอยห้างบาตร ***

arrow 11/02/2564 11:29:00 ::

*** จิตอาสาฯ ดอยห้างบาตร ***

arrow
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 น. คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานจ้าง ประชาชน ผู้นำชุมชน ตำบลห้วยยาบ และหน่วยงานทุกภาคส่วน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาภัยพิบัติ ระดับตำบล เพื่อบริหารจัดการเชื้อเพลิง และทำแนวกันไฟป่าในพื้นที่ตำบลห้วยยาบ ณ พระธาตุดอยห้างบาตร ตำบลห้วยยาบ