huaiyap_lp@hotmail.com 053-984159-60 ต่อ 11

*** การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนฯ ***

arrow 10/02/2564 10:28:00 ::

*** การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนฯ ***

arrow
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. นายมานพ กาบเปง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สู่ชุมชนต้นแบบด้านการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง พร้อมด้วยผู้นำชุมชน ตำบลห้วยยาบ นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยไซ และโรงเรียนวัดป่าตึงห้วยยาบเข้าร่วมการอบรม จากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม จังหวัดลำพูน ณ ห้องประชุมดอยงุ้ม อบต.ห้วยยาบ