huaiyap_lp@hotmail.com 053-984159-60 ต่อ 11

*** รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วน

arrow 17/02/2564 14:11:00 ::

*** รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วน

download เอกสารประกอบ