huaiyap_lp@hotmail.com 053-984159-60 ต่อ 11

*** ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมฯ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ ***

arrow 28/12/2563 11:27:00 ::

*** ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมฯ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ ***

arrow

download เอกสารประกอบ