huaiyap_lp@hotmail.com 053-984159-60 ต่อ 11

*** ประชุมกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุฯ ***

arrow 30/10/2563 13:54:00 ::

*** ประชุมกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุฯ ***

arrow
วันที่ 30 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายมานพ กาบเปง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และคนพิการตำบลห้วยยาบ ณ ห้องประชุมดอยห้างบาตร องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ