huaiyap_lp@hotmail.com 053-984159-60 ต่อ 11

*** ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ***

arrow 26/10/2563 14:53:00 ::

*** ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ***

arrow
วันที่ 26 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายมานพ กาบเปง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ พร้อมด้วยคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ เข้าร่วมประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมดอยห้างบาตร องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ