huaiyap_lp@hotmail.com 053-984159-60 ต่อ 11

*** กำหนดการตานก๋วยสลากดอยห้างบาตร ***

arrow 23/09/2563 15:34:56 ::

*** กำหนดการตานก๋วยสลากดอยห้างบาตร ***

arrow
*** กำหนดการ ประเพณีงานตานก๋วยสลาก ประจำปี 2563 ***
ขอเชิญประชาชนตำบลห้วยยาบทุกท่าน เข้าร่วมประเพณีงานตานก๋วยสลาก ประจำปี 2563 ในวันที่ 2 ตุลาคม 2563 ณ วัดดอยห้างบาตร ตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน

download เอกสารประกอบ