huaiyap_lp@hotmail.com 053-984159-60 ต่อ 11

*** ฝากประชาสัมพันธ์ข่าว ***

arrow 24/07/2563 00:00:00 ::

*** ฝากประชาสัมพันธ์ข่าว ***

arrow

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ได้จัดทำข่าว สคบ.ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคจำนวน 3 เรื่อง ดังภาพที่แนบมานี้

download เอกสารประกอบ