huaiyap_lp@hotmail.com 053-984159-60 ต่อ 11 สำนักปลัดฯ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ เรื่อง การลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563

arrow 23/06/2563 00:00:00 ::

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ เรื่อง การลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563

arrow

download เอกสารประกอบ