huaiyap_lp@hotmail.com 053-984159-60 ต่อ 11 สำนักปลัดฯ

บัญชีรายการและสิ่งปลูกสร้าง (คทช.) ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ ประจำปีภาษี พ.ศ.2563

arrow 10/06/2563 00:00:00 ::

บัญชีรายการและสิ่งปลูกสร้าง (คทช.) ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ ประจำปีภาษี พ.ศ.2563

arrow

download เอกสารประกอบ