ติดต่อเราได้ที่ 053-984159-60 ต่อ 11 สำนักปลัดฯ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ การยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุฯ

arrow 24/04/2563 00:00:00 ::

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ การยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุฯ

arrow

download เอกสารประกอบ