huaiyap_lp@hotmail.com 053-984159-60 ต่อ 11 สำนักปลัดฯ

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563

arrow 09/03/2563 00:00:00 ::

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563

*** รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ***

download เอกสารประกอบ