huaiyap_lp@hotmail.com 053-984159-60 ต่อ 11

รายงานประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 2562 ณ ห้องประชุมดอยงุ้ม อบต ห้วยยาบ วันที่ 16 - 30 สิงหาคม 2562

arrow 29/11/2562 00:00:00 ::

รายงานประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 2562 ณ ห้องประชุมดอยงุ้ม อบต ห้วยยาบ วันที่ 16 - 30 สิงหาคม 2562