ติดต่อเราได้ที่ 053-984159-60 ต่อ 11 สำนักปลัดฯ

อบต.ห้วยยาบ รับสมัคร กกต.ท้องถิ่น ๓-๗ กพ. ๖๓

arrow 05/02/2563 00:00:00 ::

อบต.ห้วยยาบ รับสมัคร กกต.ท้องถิ่น ๓-๗ กพ. ๖๓

#ประกาศ อบต.ห้วยยาบ รับสมัคร กกต.ท้องถิ่น ๓-๗ กพ. ๖๓
ด้วยระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒๓๑ กำหนดให้ภายหลังระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ ให้หัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่นดำเนินการสรรหาบุคคลเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเสนอให้คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้แล้วเสร็จก่อนประกาศให้มีการเลือกตั้ง
อาศัยอำนาจตามข้อ ๒๓๑ ประกอบข้อ ๓๔ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ
สนใจติดต่อสอบถาม ๐๕๓ ๙๘๔๑๕๙ ต่อ ๑๑

1.jpg (112 KB)

2.jpg (83 KB)

3.jpg (76 KB)

4.jpg (99 KB)

5.jpg (97 KB)

download เอกสารประกอบ